نظرسنجی

  • مشخصات خریدار

  • محصول خود را از کدام نمایندگی خریداری نموده اید ؟

  • مشخصات وسیله نقلیه

  • به نظر شما، درجه اهمیت فاکتورهای زیر در انتخاب تایر چه اندازه نقش داشته اند ؟ (1 کمترین - 5 بیشترین)

شکایات و پیشنهادات