فن آوری پیرلی

 

فن آوری ﺟﺎذب ﺻدای پیرلی (PNCS) ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از عامل کاهنده ﺻدا که روی دﯾواره دروﻧﯽ ﺗﺎﯾرﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد، ﺻدای درون اﺗﺎق را به ﻣﯾزان پنجاه درﺻد ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.

 

 

SEAL INSIDE (خود پنچر گیر) فن آوری ممتازوبه روز تولید تایر به شمار می آید. با استفاده از این فن آوری می توانید حتی در صورتیکه تایر خودروی شما در حین حرکت توسط عوامل بیرونی سوراخ گردد به رانندگی خود ادامه دهید. به این ترتیب تایر در برابر بیش از 85 درصد عوامل کاهش باد مقاوم می گردد.
درون تایر با نوعی کامپوزیت خود ترمیمی پوشانیده شده است که در صورت ورود شئ خارجی، نخست آن را احاطه نموده و پس از خروج ، سوراخ ایجاد شده را ترمیم می نماید.

 

 

تایرهای پنچر رو (RUN FLAT) پیرلی با تطابق ایده آل با انواع خودروهای مدرن، بالاترین میزان ایمنی و کنترل را در شرایط ویژه برای شما به ارمغان می آورند.
با این فن آوری، می توانید درصورت کاهش چشمگیر و ناگهانی فشارباد تایر، تا مسافت مشخصی به حرکت خود ادامه دهید.

شکایات و پیشنهادات